1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. De betaling dient uiterlijk binnen 15 dagen na aanmelding voor de retraite plaats te vinden. Het volledige bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de retraite betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 4 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft La Luz Retreats het recht de reservering te laten vallen.
 3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 2 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en geeft ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

  – Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
- Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.

  – Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten. 
 – Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang van La Luz Retreats zijn doorgegeven.
 8. La Luz Retreats heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door La Luz Retreats heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 9. La Luz Retreats heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een retraite.

Aansprakelijkheid

 1. La Luz Retreats zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 2. Deelname aan de cursus of retraite is geheel op eigen risico. La Luz Retreats is nietaansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of deactiviteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan La Luz Retreats.De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Medische disclaimers

 1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 2. Meld voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

Wijzigingen in programmering retraites

1. La Luz Retreats heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retraite, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. La Luz Retreats zorgt in dat

geval waar mogelijk voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van de retraite per mail over ingelicht.

Huisregels

 1. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de retraites niet toegestaan.
 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. La Luz Retreats is respectvol naar alledeelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 3. La Luz Retreats heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook metzorg. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt opde veroorzaker verhaald.
 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeelvan de locatie of La Luz Retreats niet opvolgen, kunnen uit de retraite verwijderd worden. Ditgeeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de retraite uitsluitend toegestaanna voorafgaande toestemming van La Luz Retreats.